Tietosuoja

Porvoon Lääkärikeskus on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelemään kaikkia henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti. Tällä sivulla informoimme sinua henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi omiin tietoihisi nähden.

Mitä tietoa Porvoon Lääkärikeskus tallettaa asiakkaistaan?

Porvoon Lääkärikeskus toimii rekisterinpitäjänä eri tarkoituksiin perustetuille henkilörekistereille. Rekisterien käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste ovat rekisterikohtaisia.

Rekisterejä koskevat voimassaolevat tietosuojaselosteet löydät tämän sivun lopusta. Tietosuojaselosteissa on otettu kantaa seuraaviin asioihin:

- Rekisterinpitäjän yhteystiedot
- Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin   pitämisen peruste
- Rekisterin tietosisältö
- Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säännönmukaiset     luovutukset
- Rekisterin suojauksen periaatteet
- Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttaminen
- Tiedon korjaaminen
- Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
- Rekisterin hallinnointi

Potilastietojen osalta tietojen käsittelyn perusteena on lainsäädäntö. Hoitosi järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset potilastietosi tallennetaan Porvoon Lääkärikeskuksen potilasrekisteriin, jota pitävät yllä Porvoon Lääkärikeskus ja keskitettyyn rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat. (785/1992, § 5) Tiedot tallennetaan myös terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. (159/2007, § 15)

Miten tietojen käsittely on toteutettu?

Porvoon Lääkärikeskus toimii henkilötietoja käsitellessään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii siitä, että sen järjestelmien tietoturva on oikealla tasolla tietojenkäsittelyn riskeihin nähden. Riskienarviointi henkilötietojen käsittelyn osalta tehdään muutostilanteissa ja vuosittain.

Henkilötiedot säilytetään Suomessa eikä niitä siirretä tai luovuteta EU-alueen ulkopuolelle. Tietojen käyttöä valvotaan suunnitellusti.

Porvoon Lääkärikeskusta ja sen henkilöstöä sitoo lakiin ja asetuksiin sekä salassapitosopimukseen perustuva henkilötietojen salassapitovelvollisuus. Tietoja käsitellään vain potilas- tai asiakassuhteen hoitoon liittyen ja tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on siihen työtehtävän suorittamisen mukainen oikeus.

Porvoon Lääkärikeskus ilmoittaa havaitsemistaan tietosuojaloukkauksista asiakkailleen ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, ilman tarpeetonta viivästystä.

Porvoon Lääkärikeskus ylläpitää lain mukaista selostetta tietojenkäsittelytoimista. Tietojen säilytysaikojen suhteen noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Porvoon Lääkärikeskus vastaa tietojenkäsittelyssä alihankkijoina käyttämiensä toimittajien toiminnasta kuin omastaan ja sopii tietojenkäsittelyn toimintatavoista kirjallisesti.

Mihin tietojani luovutetaan?

Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi liittyen tietojasi voidaan suostumuksesi perusteella käyttää Porvoon Lääkärikeskuksessa yhteisrekisteriin liittyneiden ammatinharjoittajien ja henkilökunnan kesken. Muille tahoille tietoja luovutetaan vain kirjallisella luvallasi tai lakiin perustuen.

Muiden henkilörekisterien kuin potilasrekisterin osalta tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneillemme palvelujen toimittamiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi.

Tarkemmat tiedot tietojen luovutuksesta saat rekisterikohtaisesta tietosuojaselosteesta.

Millaisia oikeuksia minulla on tietojeni suhteen?

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut, sinua koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Tietojen tarkastus on maksutonta kerran vuodessa. Toistuvista tietojen tarkastuspyynnöistä pidämme oikeuden veloittaa hinnastomme mukaisen maksun.

Sinulla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.

Siltä osin kuin tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus tai rajata sitä.

Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama oikeus tietojen poistoon ei koske tietoja, joihin Porvoon Lääkärikeskuksella on lainmukainen säilytysvelvollisuus.

Kuinka saan itselleni rekisteriin minusta tallennetut tiedot?

Tarvitsen tietoja hoitoni toteuttamista varten:

- Täytä ja allekirjoita arkistomateriaalitilauslomake.
- Toimita lomake allekirjoitettuna Porvoon Lääkärikeskukseen.
- Voit noutaa tietosi henkilökohtaisesti tai ne voidaan toimittaa arkistomateriaalitilauslomakkeella yksilöimääsi osoitteeseen.
- Jos tiedot hakee puolestasi toinen henkilö, hänellä tulee olla kirjallinen valtakirja tietojen noutamiseen.
- Tietoja noutavan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tietoja noutaessaan

Haluan tarkastaa:

- Minusta rekisterissä olevat tiedot
- Tiedot siitä, kuka tietojani on käsitellyt
- Tiedot siitä, mihin tietojani on luovutettu
- Täytä ja allekirjoita tietojen tarkastuslomake.
- Toimita lomake allekirjoitettuna Porvoon Lääkärikeskukseen tietosuojavastaavalle.
- Otamme sinuun yhteyttä ja ilmoitamme pyynnön toteuttamisesta. Jos emme pysty toteuttamaan pyyntöäsi, ilmoitamme sinulle perusteen pyynnön epäämiseen.

Haluan pyytää muutosta tietoihini:

- Täytä ja allekirjoita tietojen muutos -lomake tai tee vapaamuotoinen, yksilöity pyyntö tietojen muutoksesta.
- Toimita lomake tai pyyntö allekirjoitettuna Porvoon Lääkärikeskukseen sille henkilölle, joka on tehnyt korjattavan merkinnän.
- Jos sinulla ei ole tietoa merkinnän tekijästä, voit toimittaa tiedot Porvoon Lääkärikeskuksen vastaanottoon, ohjaamme pyyntösi eteenpäin oikealle henkilölle.
- Otamme sinuun yhteyttä ja ilmoitamme pyynnön toteuttamisesta. Jos emme pysty toteuttamaan pyyntöäsi, ilmoitamme sinulle perusteen pyynnön epäämiseen.

Voidaanko tietosuojaselosteita muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteitamme. Tietosuojaselosteet korvaavat aikaisemmat rekisteriselosteet.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojen käsittelyä, ota yhteyttä vastaanottoomme tai tietosuojavastaavaan.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle: https://tietosuoja.fi/etusivu

Tietosuojaselosteet

Lomakkeet liittyen tietosuojaan löytyvät sivun oikeasta laidasta.